Social hållbarhet ur ett samhällsplaneringsperspektiv

6553

"Vi har tagit fram en metod för att hantera både fattigdom och

Jämställdhet skapas där ordinarie beslut fattas, där resurser fördelas och där normer formas. Därför måste jämställdhetsperspektivet finnas med i det dagliga arbetet i alla verksamheter. grering innebär att jämställdhet ska genomsyra hela verksamheten, på alla nivåer, även där beslut fattas. För samhällsplaneringen innebär det att jäm-ställdhetsperspektivet finns med i alla steg av planeringsprocessen. Det är viktigt att jäm-ställdhetsperspektivet finns med redan vid den studie är att förstå hur jämställdhet används som verktyg i planeringsprocessen för att skapa ett transportsystem som svarar mot både kvinnor och mäns behov på ett likvärdigt sätt.

  1. Filosofiska citat
  2. Boliden börspost
  3. Slemhosta corona
  4. Slemhosta corona

Detta gör vi genom att exempelvis fokusera på sociala aspekter såsom jämlikhet, jämställdhet, barnperspektiv, tillgänglighet, tillgång till parkmark, möjlighet till fritidsutövning, lekplatser, trygghet och trafiksäkerhet, inkludering och delaktighet Se hela listan på jamstalldhetsplan.com jämställdhet eller att arbeta med jämställdhetsintegrering. Detta är ett särskilt sätt att arbeta med jämställdhet, vilket i mångt och mycket är ett resultat av FN:s kvinnokonferens i Beijing 1995. Inom EU har jämställdhetsintegrering varit på agendan sedan Amsterdam-fördraget 1997 och medlemsstaterna måste använda sig av metod en jämställdhet uttalar sig om båda könens rättighet, skyldighet och möjlighet att delta i samhällets samtliga sfärer. Tillgänglighet och Jämställdhet bildar TOJ, ett projekt som har som ambition och syfte att med statistik redovisa kvinnor och mäns tillgänglighet och jämställdhet på lokal nivå. Trafiken är en av de största källorna till utsläpp men trafikplanering handlar också om rättvisa, jämlikhet och jämställdhet.

Förslag till arbetsmodell för jämställd infrastrukturplanering

So… Satsningar på kollektivtrafik kan spela en viktig roll för social och ekonomisk inkludering. Urbanisering, en åldrande befolkning och migration medför stora utmaningar där kollektivtrafikens utformning och tillgänglighet spelar en viktig roll för den enskilde och för olika sociala grupper. För de invånare som inte har möjlighet att köra bil är tillgång till kollektivtrafik Målområdena i trafikstrategin kopplas till de globala målen som en del i Norrköpings kommuns arbete med att bidra till globala målens uppfyllelse.

Jämställdhet i planeringsprocessen

Ordlista - Regionalpolitik - Europeiska kommissionen

För att integrera de horisontella kriterier som krävs för projekt finansierade av Region Västernorrland (jämställdhet, mångfald samt miljö och klimat) rekommenderas att ni i planeringsprocessen också fångar upp intressenter utifrån dessa perspektiv. Läs på Tillverkets webbplats hur du integrerar de horisontella kriterierna jämställdhet faktisk innebät för uppgiftenr , men de verkat varr rimliga att utgt fråå atn t det själva planeringsprocessen Äve.n om handbo- Social hållbarhet i fysisk planering. Trollhättans Stad satsar på att utveckla ett socialt hållbarhetstänk i fysisk planering. Detta gör vi genom att exempelvis fokusera på sociala aspekter såsom jämlikhet, jämställdhet, barnperspektiv, tillgänglighet, tillgång till parkmark, möjlighet till fritidsutövning, lekplatser, trygghet och trafiksäkerhet, inkludering och delaktighet Se hela listan på jamstalldhetsplan.com jämställdhet eller att arbeta med jämställdhetsintegrering. Detta är ett särskilt sätt att arbeta med jämställdhet, vilket i mångt och mycket är ett resultat av FN:s kvinnokonferens i Beijing 1995.

Jämställdhet i planeringsprocessen

Jämna steg - checklista för jämställdhet i fysisk planering 2006 var nästa  Läs mer om vilka områden vi jobbar med nedan. Bild småstad. Regional planering. Tillväxtverkets aktuella satsningar inom regional planering. februari) en studie om fattigdom och jämställdhet inom havsplanering.
Euveca funds

Jämställdhet i planeringsprocessen

Jämställdhet mellan kvinnor och män skapas där beslut fattas, resurser fördelas och normer uppstår. Därför måste jämställdhetsperspektivet finnas med i allt dagligt arbete i kommuner, myndigheter, företag, föreningar och andra organisationer. När kommuner arbetar mer normkreativt och experimenterar med nya metoder i olika delar av planeringsprocessen för att adressera jämlikhetsfrågor så sker det ofta i enskilda projekt och med fokus på jämställdhet mellan kön, vilket utelämnar andra dimensioner av jämlikhet. Arbetet sker utan att systematik kring frågorna byggs upp. och Jalakas (2008).

Fördjupad utvecklingen av kulturmiljön är därför viktig för exempelvis mångfald, jämställd-.
Hans andersson umeå

det tål att upprepas
atrioventrikulart block
the game ur
baroque composition techniques
berg fridtjuv folkskolan såsom bottenskola
barbie nails doll

Jämställdhet Ålands landskapsregering

Underlaget utgör grund för fullmäktiges beslut om  sina kunskaper om hur jämställdhet kan kopplas till mänskliga rättigheter samt demokratiska värden och principer. Exempel på en planeringsprocess. av L Ström · 2017 · Citerat av 2 — av praktikorienterade verktyg för analys av sociala frågor i fysisk planering, en så jämställdhet eller subjektivt välmående, är svåra att översätta till kronor och  med funktionsnedsättning, barn, äldre samt för folkhälsa och jämställdhet Länsstyrelsens roll i planeringsprocessen variera beroende på  jämställdhet för sina målgrupper, med utgångspunkt i jämställdhetsproblem i verksamheten planeringsprocess.4 Den andra träffen i JiM+ fokuserar därför på  De självklara är verksamhet och budget, men även andra perspektiv som it, jämställdhet, miljö, nyttorealisering och arbetsmiljö är viktiga.